Algemeen
Uw opdracht als verhuurder tot adverteren (het plaatsen van) van uw vakantiewoning(en) op onze site wordt aangegaan voor de duur van telkens 1 jaar, en wordt zonder uw opzegging steeds stilzwijgend verlengd. U ontvangt per e-mail de bevestiging van uw opdracht.

Na aanmelding van een woning dient u het jaarabonnementsgeld in de daarop volgende week over te maken op de rekening van Zeelandhome.nl.

Zeelandhome.nl heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de verhuurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing aan te passen of te weigeren. Deze website is uitsluitend bestemd voor eigenaren die hun vakantiewoning(en) willen aanbieden en verhuren.

Door aanmelding verklaart de verhuurder zich nadrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden van Zeelandhome.nl Vakantiewoningen.

Verantwoordelijkheid van de verhuurder:
De verhuurder is geheel aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de plaatsing van zijn woning op deze site. Indien door toedoen van verhuurder de basisgegevens om de woning te presenteren ontbreken (bijv. geen hoofdfoto meer, geen/onrealistische prijzen etc.), zal Zeelandhome.nl aan verhuurder per e-mail verzoeken dit alsnog binnen 4 dagen te corrigeren. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan heeft Zeelandhome.nl zondermeer het recht de woning tijdelijk niet meer te presenteren, totdat het ontbrekende correct is ingegeven door verhuurder.

Zeelandhome.nl aanvaardt noch ten opzichte van verhuurder noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor door of van de zijde van verhuurder aan Zeelandhome.nl verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan op het internet en/of ander product.

Verhuurder vrijwaart Zeelandhome.nl voor alle aanspraken van derden terzake, inclusief de in verband daarmee door Zeelandhome.nl te maken kosten. Meer in het bijzonder vrijwaart verhuurder Zeelandhome.nl voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectueel/ industrieel eigendom in de ruimste zin van het woord in verband met publicatie door Zeelandhome.nl, op welke wijze dan ook, van enige door of van de zijde van verhuurder aan Zeelandhome.nl verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

Overmacht
In geval van verhindering van de nakoming door Zeelandhome.nl van een verplichting ten gevolge van overmacht, wordt de desbetreffende verplichting van Zeelandhome.nl voor de duur van de overmacht opgeschort. Verhuurder kan aan deze verhindering geen financiële gevolgen verbinden.
Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Zeelandhome.nl onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van desbetreffende verplichting van Zeelandhome.nl tijdelijk of blijvend in alle redelijkheid niet (meer) kan worden verlangd. Indien Zeelandhome.nl door de uitvoering van de desbetreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor Zeelandhome.nl jegens verhuurder. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft Zeelandhome.nl eenzijdig en uit zichzelf het recht om de overeenkomst geheel of wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden en zal verhuurder hiervan in kennis stellen en het resterende abonnementsgeld verrekenen. Na deze ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige aanspraak op de andere partij uit hoofde van desbetreffende plaatsingsovereenkomst.

Betalingsvoorwaarden
Alle door Zeelandhome.nl in haar tarievenoverzicht genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Zeelandhome.nl heeft immer het recht de gehanteerde tarieven en bepalingen tussentijds aan te passen en zal dat tijdig tevoren per e-mail aan verhuurder informeren. Verhuurder heeft in dit geval echter wel het recht tussentijds een maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven de bestaande overeenkomst te beëindigen.

Opzegging en verlenging
Indien de plaatsingsovereenkomst niet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan schriftelijk per e-mail door een van de partijen is opgezegd, wordt de plaatsingsovereenkomst geacht wederom voor dezelfde duur te zijn aangegaan, onder dezelfde voorwaarden.

Aansprakelijkheid Zeelandhome.nl
Zeelandhome.nl aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de plaatsingsopdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van verhuurder of van derden waarvoor deze verantwoordelijk is.
Zeelandhome.nl is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van verhuurder. Zeelandhome.nl is jegens verhuurder niet aansprakelijk voor de inhoud van plaatsingen van andere verhuurders elders op de internetsite, welke afbreuk mocht doen aan het door verhuurder beoogde doel van zijn publicatie.
Verhuurder vrijwaart Zeelandhome.nl voor aanspraken van huurders en andere raadplegers van de internetsite, in verband met de door verhuurder geplaatste informatie op de site. Zeelandhome.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst verband houdende met oorzaken die buiten de invloedsfeer van Zeelandhome.nl zijn gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker.